• 622
  0

  ජාතික මුද්දර ප්‍රදර්ශනය තැපැල් මුලස්ථානයේ දී ඔක්තෝබර් 5 වැනිදා ආරම්භ කෙරිණි. මෙම ප්‍රදර්ශන ඔක්තෝබර් 9 වැනිදා දක්වා උදෑසන 9.00 සිට පස්වරු 7 දක්වා ඩී.ආර්. විජයවර්ධන මාවතේ පිහිටි තැපැල් මූලස්ථානයේ දී පැවැත්වේ. එහිදී  වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානය වෙනුවෙන් මුද්දර 6 ක් නිකූත් කළේය. ප්‍රදර්ශනයේ දෙවන දිනය වන 06 දින ආවර්තිතා වගුවේ ජාත්‍යන්තර වර්ෂය 2019 වෙනුවෙන් මුද්දරයක් නිකුත් ...
 • 492
  0

  ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන “සහසක් නිමැවුම්- 2019 ” සැප්තැම්බර් මස 20, 21 හා 22 යන දිනයන් හි දී පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රදර්ශන හා සම්මේලන මධ්‍යස්ථානයේදී (SLECC) පැවැත්වේ. “සහසක් නිමැවුම්- 2019 ” මේ වසරේදී විදෙස් නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ද විවෘත කරන ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ...
 • 472
  0

  සැප්තැම්බර් 20 සිට 29 BMICH හිදී…
 • 455
  0

  Wayamba Expo 2019 – Higher Education & Career Guidance Exhibition that will provide opportunities to students to discover their dream education programs and to get a feel of other suitable study options. This will be held on 04th & 05th of October 2019 at YMBA Auditorium, Kurunegala. වයඹ එක්ස්පෝ 2019 – උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තිය ...
 • 401
  0

  අගෝස්තු 30,31 Kandy City Centre හිදී
 • 954
  0

  සමස්ථ ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය : ජාතික ශිල්ප සභාව සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
 • 552
  0

  ජූලි 18 සිට 21 දක්වා BMICH හිදී…    
Load More